Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 379
Năm 2022 : 5.805
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên Năm học: 2018 – 2019

́ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên

Năm học: 2018 – 2019

Căn cứ Thông tư số 26 /2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX cho CBQL; thông tư số 32 /2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX cho giáo viên;

Căn cứ khung chương trình BDTX CBQL ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch Số 21/PGDĐT-KHBDTX ngày 15/8/2018 của Phòng giáo dục đào tạo Di Linh. V/v bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2018-2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của CBQL, giáo viên trong trường.

Trường tiểu học Hòa Ninh II xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp CBQLGD và giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực quản lí, năng lực giáo dục, dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Tiểu học.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu

Công tác bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên đối với tất cả cán bộ quản lí và giáo viên trong trường. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với các đối tượng giáo viên, phục vụ hiệu quả cho công tác quản và giảng dạy của đội ngũ;

Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm;

Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

II. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả CBQL và giáo viên trong trường kể cả giáo viên Tổng phụ trách Đội.

III. NỘI DUNG – THỜI LƯỢNG

  1. Nội dung bồi dưỡng 1 Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (khoảng 30 tiết/năm học)

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước:

Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”;

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”;

Thông tin thời sự về luật An ninh mạng, dự thảo luật đặc khu; tình hình KT-XH năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 của nước ta; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 15/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo”;

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; các nội dung về đổi mới, sửa đổi, bổ sung chương trình trong các cấp học, bậc học...

Về thời gian tổ chức: Theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học:

- Chỉ thị số 2919/CT-BGD – ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục.

- Công văn số 14/2018/TT – BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

- Công văn số 1541/SGDĐT – KHTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng v/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2018 – 2019.

- Công văn số 01/BCĐ-PCGD, XMC ngày 16 tháng 01 năm 2018 của ban chio3 đạo phổ cập, xóa mù chữ huyện Di Linh, kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục huyện Di Linh năm 2018.

- Công văn số 170/PGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo Di Linh v/v hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học đối với giáo dục Tiểu học.

- Công văn số 173/PGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo Di Linh v/v hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học.

- Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và giáo dục Thường xuyên.

- Hướng dẫn số ..../HD – PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục Di Linh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018 – 2019;

- Thông tư 43/2012/TT-GDĐT ban hành điều lệ hội thi GVCN giỏi GD phổ thông và GD thường xuyên.

2. Nội dung bồi dưỡng 2 - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu giáo dục theo năm học (khoảng 30 tiết/năm học)

2.1. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm sau 2 năm thực hiện Thông tư 22, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả thông tư 22.

2.2. Cách xây dựng ma trận đề và ra đề kiểm tra theo 4 mức độ.

2.3. Dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục.

2.3. Tổ chức chuyên đề vận dụng mô hình VNEN vào Dạy - Học Toán của khối 2,3,4,5 phần hoạt động cơ bản cấp trường, tổ.

2.4. Bồi dưỡng thiết kế bài giảng E-learning cấp trường.

2.5. Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm, phương pháp bàn tay nặn bột.

3. Nội dung bồi dưỡng 3 – Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 60 tiết/năm học)

3.1 Đối với CBQL:

Căn cứ khung chương trình BDTX CBQL ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Căn cứ vị trí công tác và nhu cầu bản thân, mỗi CBQL lựa chọn 4 modul (phần này do cá nhân lựa chọn và thể hiện trong kế hoạch cá nhân)

3.2. Đối với giáo viên:

Căn cứ khung chương trình BDTX CBQL ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Căn cứ vị trí công tác và nhu cầu bản thân, mỗi giáo viên lựa chọn 4 modul ( Phần này do tổ chuyên môn lựa chọn và được thể hiện rõ trong kế hoạch BDTX của tổ và của cá nhân)

IV. Hình thức bồi dưỡng

Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chuyên môn tập trung hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX, tạo điều kiện cho giáo viên có điều kiện trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và tập luyện kĩ năng.

Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

V. Tài liệu bồi dưỡng:

Giáo viên tra cứu và tải các tài liệu theo các địa chỉ sau:

Đề nghị các đơn vị hướng dẫn giáo viên tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau: http:taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giáo-va-can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/,trên trang http://truonghocketnoi.edu.vn/ hoặc trang thông tin của Sở GDĐT Lâm Đồng: http://lamdong.edu.vn/

Ngoài ra giáo viên tham khảo thêm ở các tài liệu khác như: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính; Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Giáo trình Bồi dưỡng CBQL trường Tiểu học.

6. Lịch trình thực hiện:

Tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Điều chỉnh

8/2018

- Quán triệt thông tư 26/TT - BGD ĐT ngày 10/7/2012 ban hành về quy chế BDTX. Thông tư 26 và 27/2015/TT- BGD ĐT ngày 30/10/2015 Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên của GV và CBQL.

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2018(10/8/2018).

 

- Tập huấn tạo tài khoản và sinh hoạt chuyên môn trên trang trường học kết nối.

- Bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế hoạch của phòng GDĐT cho CBQL, giáo viên.

- Tiếp tục bồi dưỡng dạy học Tiếng Việt 1 CNGD.

 

- Hiệu trưởng triển khai;

 

 

 

 

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai.

 

- Phòng GD Triển khai

 

- Hiệu trưởng, PHT triển khai.

 

- PHT, tổ CM, giáo viên thực hiện.

 

 

9/2018

- Học tập nhiệm vụ năm học 2018-2019

- Các văn bản khác có liên quan.

- Hiệu trưởng, PHT triển khai; GV thực hiện

 

10/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng Thông tư 43/2012/TT-GDĐT ban hành điều lệ hội thi GVCN giỏi GD phổ thông và GD thường xuyên.

- Nghiên cứu thông tư 22 đánh giá học sinh

- Nghiên cứu vận dụng mô hình VNEN vào Dạy - Học Toán của khối 2,3,4,5 phần hoạt động cơ bản

- Bồi dưỡng thiết kế bài giảng E-learning cấp trường

- Bồi dưỡng mô đun thứ 1 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn)

- HT; PHT triển khai

CB, GV thực hiện

 

 

- PHT; TCM, GV thực hiện.

 

- PHT, Tổ chuyên môn, GV thực hiện

 

- CB, GV tự bồi dưỡng

 

- CB, GV tự bồi dưỡng

 

 

11/2018

- Nghiên cứu bồi dưỡng, tổ chức chuyên đề PP Bàn tay nặn bột,

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết BDTX mô đun thứ 1 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn.

- PHT, Tổ chuyên môn, GV thực hiện

- HT, PHT; TCM, GV

thực hiện.

 

12/2018

- Bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm.

- Vận dụng mô hình VNEN vào Dạy - Học Toán của khối 2,3,4,5 phần hoạt động cơ bản.

- Tự bồi dưỡng mô đun thứ 2 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn)

 

- PHT, TCM, GV thực hiện

- PHT, TCM, GV thực hiện.

 

CB, GV tự bồi dưỡng

 

 

1+2/2019

- Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm

 

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết BDTX mô đun thứ 2 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn)

 

- PHT, TCM, GV thực hiện

- HT, PHT, TCM, GV thực hiện

 

3/2019

- Tự bồi dưỡng mô đun thứ 3 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn)

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết BDTX mô đun thứ 3.

- CB-GV tự bồi dưỡng

 

 

- CB-GV thực hiện

 

4/2019

- Tự bồi dưỡng mô đun thứ 4 (trong 4 mô dun mà các tổ lựa chọn)

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết BDTX mô đun thứ 4.

- CB-GV thực hiện.

 

 

- HT, PHT, TCM, GV thực hiện.

 

5/2019

- Đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình tự BDTX.

- Viết thu hoạch, đánh giá xếp loại giáo viên, đề nghị giấy chứng nhận hoàn thành BDTX.

- Xây dựng BDTX năm học 2019 -2020, đăng kí chuyên đề bồi dưỡng.

- HT, PHT, Tổ CM

 

- CB-GV thực hiện

 

 

- CB-GV thực hiện

 

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

  1. Đối với cán bộ quản lí

Thực hiện theo khoản 2 Điều 7 của Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1305/SGDĐT-GDTX, ngày 16/05/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

  1. Đối với giáo viên

Thực hiện theo các Điều 12, 13, 14, 15 của Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường.

Tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng giáo viên để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng giáo viên;

Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân; phê duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn của giáo viên;

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên, kiểm tra tiến độ thực hiện BDTX, đánh giá chất lượng và rút kinh nghiệm qua các đợt bồi dưỡng giáo viên;

Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX;

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ mình bám sát theo kế hoạch của bồi dưỡng thường xuyên của trường;

Tổ chức bồi dưỡng, thảo luận giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức BD và tự bồi dưỡng;

Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

Giám sát việc thực hiện kế hoạch BDTX của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành kế hoạch;

Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm học 2018 - 2019.

3. Trách nhiệm của giáo viên.

Xây dựng kế hoạch và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

Báo cáo nhóm, tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

4.1. Hồ sơ quản lý công tác BDTX Bao gồm:

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX; Kế hoạch BDTX; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá công tác BDTX tại đơn vị...

4.2. Hồ sơ giáo viên:

Kế hoạch BDTX cá nhân; Sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên; Các báo cáo theo từng mô đun, bài viết thu hoạch; Tài liệu theo từng nội dung quy định (lưu file mềm).

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường tiểu học Hòa Ninh II, yêu cầu các tổ và các giáo viên căn cứ để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phản ảnh về nhà trường để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Các Tổ chuyên môn, văn phòng;

  • Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Bình

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan